Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant zijn voor ons niet bindend, ook al hebben we er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen gemaakt of hebben we de levering zonder tegenstrijdige voorwaarden gedaan.

 1. Sluiting van diensten en contracten Onze aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een opdracht wordt pas geacht te zijn aanvaard als deze door ons schriftelijk is bevestigd. Alleen de tekst van onze orderbevestiging is bindend.

 2. Alle gegevens in onze catalogi, verkoopdocumenten, tekeningen en prijslijsten en alle gewichts- en maataanduidingen zijn zorgvuldig voorbereid, met uitzondering van fouten. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de voortgang dienen, evenals afwijkingen in vorm en kleur van artikelafbeeldingen, zelfs na verzending van de orderbevestiging, zolang dit geen significante invloed heeft op de prijs en het functioneren ten koste van de klant.

Leveringstermijnen

 1. De leveringsdatum van de orderbevestiging is niet bindend, tenzij een vaste datum is overeengekomen.

 2. De leveringstermijn wordt verlengd in geval van onvoorziene, buitengewone of onvermijdelijke gebeurtenissen van welke aard dan ook, in het bijzonder stakingen, met inbegrip van illegale stakingen, lock-outs, vroegtijdige zelfvoorziening en alle andere gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, ook al gebeurt dit alleen tijdens een reeds bestaande vertraging. De klant wordt hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gesteld.

 3. In het geval van een vertraging in de levering waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zal de klant een redelijke termijn toekennen alvorens rechten te doen gelden die voortvloeien uit de vertraging. Bij niet-naleving van de respijttermijn kan de klant een schadevergoeding eisen ter hoogte van 0,5% van de leveringswaarde voor elke voltooide week van verdere vertraging, voor de gehele duur van de vertraging, maar niet meer dan 5% van de leveringswaarde; verdere claims, ook voor niet-nakoming, zijn uitgesloten.

 4. Indien de overeenkomst een transactie is voor levering op een vaste datum in de zin van § 376 HGB (Duits Wetboek van Koophandel), verleent de klant een respijttermijn in het geval van een vertraging in de levering. Alleen bij niet-naleving van de respijttermijn kan de klant zich schriftelijk uit het contract terugtrekken; de klant heeft alleen recht op schadevergoeding wegens niet-nakoming als de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid. Risico-overgang 1. Het risico gaat over op de klant wanneer de goederen de fabriek of het distributiecentrum hebben verlaten; dit geldt ook voor deelleveringen. Het transportrisico wordt door ons niet gedekt. Beschadigde kartonnen dozen dienen bij ontvangst schriftelijk bij de expediteur te worden gereclameerd, zodat beschadigde of tijdens de verzending verloren gegane goederen bij de expediteur kunnen worden gereclameerd. De verzending wordt uitgevoerd in opdracht van de klant.

Retrourzendigen

Retourzendingen kunnen alleen met onze voorafgaande toestemming en uitsluitend franco worden uitgevoerd.

Prijzen, betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn af fabriek, exclusief 19% BTW.

 2. Leveringen worden pas gedaan na ontvangst van de betaling op een van onze rekeningen.

 3. In geval van afwijkende betalingsvoorwaarden bij punt 2 blijven de goederen ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen. Het uitgebreide eigendomsvoorbehoud is van toepassing.

Aansprakelijkheid voor gebreken

 1. Wij zijn aansprakelijk voor gebreken, waaronder ook het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, door gebreken in het ontwerp, de fabricage en de kwaliteit naar eigen goeddunken binnen een redelijke termijn kosteloos te repareren of door de gebrekkige goederen te vervangen. Verdere claims voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Eventuele vervangen onderdelen of goederen dienen op verzoek kosteloos aan ons te worden geretourneerd.

 3. Onze garantieverplichting vereist dat de klant ons binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte stelt van eventuele zichtbare gebreken. Defecten die later optreden, moeten in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn worden gemeld, berekend vanaf het moment van ontdekking.

 4. Onze garantieverplichting vereist verder dat de goederen op de juiste wijze worden behandeld. Schade aan stoffen vlaggen veroorzaakt door langdurig rijden met een snelheid van meer dan 100 km/u is uitgesloten van de garantie.

 5. De garantietermijn is 12 maanden vanaf de overdracht van het risico. Voor geruilde goederen zijn wij aansprakelijk tot het verstrijken van de garantieperiode die van toepassing is op het oorspronkelijke leveringsvoorwerp.

Andere contractuele en juridische claims

 1. Aansprakelijkheid voor licht nalatig en grof nalatig gedrag van onze medewerkers en plaatsvervangers is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van leidinggevend personeel.

 2. Voor zover contractuele aanspraken anderszins zijn uitgesloten, geldt dit ook voor rechtsvorderingen van welke aard dan ook.

 3. Contractuele vorderingen en vorderingen uit onrechtmatige daad verjaren na zes maanden, gerekend vanaf de ontdekking van het betreffende gebrek, voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op een fout of gebrek in onze leveringen, waartoe ook het ontbreken van gegarandeerde kenmerken behoort; de verjaringstermijn is echter niet langer dan twaalf maanden, gerekend vanaf de risico-overgang.

Bevoegde rechtbank

 1. De plaats van jurisdictie voor alle vorderingen die voortvloeien uit de onderliggende contractuele relatie, in het bijzonder voor koopprijsvorderingen, is – ongeacht het bedrag van het geschil – de arrondissementsrechtbank in 59821 Arnsberg

 2. Voor het overige – ook bij uitvoerovereenkomsten – geldt het Duitse recht als overeengekomen; de bepalingen van de Uniforme Wet op de Internationale Verkoop van Goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.